ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-285-44-04


Szkolenie

Szkolenie trwające 85 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.
Jednocześnie dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji stanowiące punkt wyjścia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora w wybranej specjalności.


Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, interaktywną, przede wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej na doświadczeniach trenerów –
mediatorów oraz ćwiczenie umiejętności mediacyjnych m.in. w symulacjach mediacji – a następnie wspólnie omawianych w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.


Po ukończeniu szkolenia umożliwiamy odbycie praktyki w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz gwarantujemy wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów w sprawach karnych i nieletnich, pod warunkiem:
• spełnienia wymagań prawnych dotyczących mediatorów, • pozytywnie ukończonego szkolenia, • uzyskania rekomendacji do członkostwa w ECMiAS.

Szkolenie organizowane jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 18 maja 2001 r. oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003,
oraz zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r. W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, doświadczoną i profesjonalnie przygotowaną kadrę, catering.

Koszt szkolenia indywidualnie 1.000.00 zł. Koszt szkolenia dla firm uzależniony jest od ilości skierowanych osób, podlega indywidualnej negocjacji.

Rekrutację na szkolenie prowadzimy do dnia 20.10.2017r. Zgłoszenia na szkolenie należy składać na adres Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: esas_1@wp.pl. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mediacje-elblag.pl

Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie ECMiAS w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17.

Koordynator szkoleń: Agnieszka Kurek tel. 55/6424425 lub 502240349
Formukarz zgłoszeniowy do pobrania!
Zapytanie ofertowe

dotyczące wyboru doradców specjalistycznych w ramach projektu "Aktywne Zawodzie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i adres Zamawiającego.
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
Podstawa prawna:

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób świadczących usługi doradztwa dla osób fizycznych

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu (max.600 godzin w okresie trwania projektu)


Szczegóły zamówienie, plik w formacie PDFMiędzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach 13-17 października w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji Elbląskie Centrum Mediacji we współpracy z Sądem Okręgowym w Elblągu, Sądem Rejonowym w Elblągu i Olsztynie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizowało szereg inicjatyw służących propagowaniu mediacji, m.in.:
 1. dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym w Elblągu oraz w Olsztynie w dniach 13-17.10.14
 2. spotkanie interdyscyplinarne służb i instytucji pomocowych na temat możliwości wykorzystania mediacji w pracy bieżącej, a także w ramach realizacji procedury "Niebieska Karta"
 3. drzwi otwarte w Elbląskim Centrum mediacji i Aktywizacji Społecznej
 4. dyżur telefoniczny mediatorów w 12 punktach i filiach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ECMiAS (adresy i dni otwarcia na stronie www.pomocpokrzywdzonym.pl)
 5. Kolportaż ulotek i plakatów w województwie warmińsko-mazurskim
 6. artykuł promujący mediację na stronie www.ngo.pl oraz www.portEl.pl
 7. spotkanie z kadrą oraz uczniami zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
 8. promocja mediacji finansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w ramach działań Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ECMiAS w czasie wszystkich ww. działań
Mediacja mimo wielu lat obowiązywania w Polsce nadal jest mało popularna. Z tego względu wszelkie inicjatywy służące jej propagowaniu, nawet w skali mikro stanowią wkład do wzmocnienia jej pozycji. Dziękujemy wszystkim mediatorom oraz Partnerom zaangażowanym w organizację Międzynarodowych Dni Mediacji.

http://info.elblag.pl/37,38132,Zamiast-procesu-pokojowe-rozwiazanie-sporu-.htmlhttp://www.portel.pl/artykul.php3?i=77182


Warmińsko-Mazurska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP)

W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt stanowił odpowiedź na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw. Ideą powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw było stworzenie spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw polegała na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej, a także na interdyscyplinarnych działaniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb społecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono organizacje pozarządowe, które w latach 2009 - 2013 realizowały zadania polegające na stworzeniu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a następnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. W województwie warmińsko-mazurskim zadanie to zostało powierzone Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W początkowej fazie Ośrodki udzielały porad prawnych i psychologicznych, wspierały pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a także tworzyły bazy danych instytucji i służb pomocowych, które były udostępniane beneficjentom.

W roku 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), które określiło m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin. Regulacja powyższa pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie kosztów związanych z edukacja ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej powstała w wyniku przestępstwa; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i załatwianiem spraw określonych powyżej.

Dzięki tak szerokiej regulacji świadczeń Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin. W chwili obecnej Ośrodek liczy 12 oddziałów w całym województwie, obejmując pomocą coraz większą liczbę osób pokrzywdzonych. Swoje działania Ośrodek opiera na wewnętrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, które stały się podstawą do stworzenia Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP). W sierpniu 2014 we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych stworzono Statut Sieci. W roku bieżącym planuje się poszerzenie Sieci o kolejnych 5 podmiotów, które dzięki standaryzacji działań oraz wsparciu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej będą miały możliwość wspierać osoby pokrzywdzone w kolejnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Wszelkie informacje dotyczące działań Ośrodka znajdują się na stronach internetowych www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.Autor:
Anna Olszewska
Mateusz Nicewicz
* w artykule wykorzystano treści zamieszczone z "Jednolitych standardach działania OPOPP zalecanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości"


POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - OFERTA OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:
 1. pomoc prawna
 2. mediacje
 3. pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia
 4. doradztwo pierwszego kontaktu
 5. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 8. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 9. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7
 10. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych


Porady odbywają się następujących punktach i filiach:
 1. Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; esas_1@wp.pl
 2. Filia OPdOPP w Pasłęku ul. Pl. Grunwaldzki 8/1 (Przychodnia); tel. 692-826-058
 3. Punkt Poradniczy w Markusach - GOPS; tel. 662-171-076; esas_1@wp.pl
 4. Filia OPdOPP w Tolkmicku - przy MGOPS ul. Sportowa 2; tel. 662-171-076; esas_1@wp.pl
 5. Filia OPdOPP w Olsztynie - Federacja Organizacji Socjalnych ul. Artyleryjska 34 (siedziba Federacji FOS-a); tel. 662-171-076; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 6. Filia OPdOPP w Olsztynie - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. Tarasa Szewczenki 1; tel. 662-171-076; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 7. Filia OPdOPP w Mrągowie - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" ul. Wojska Polskiego 22/2; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl; alicjanowicka@op.pl
 8. Filia OPdOPP w Braniewie - Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży ul. Moniuszki 22 ; tel. 662-171-076; 692-894-540; esas_1@wp.pl
 9. Filia OPdOPP w Ostródzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda; tel. 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 10. Punkt Poradniczy w Szczytnie - "PRODOMUS" ul. Kościuszki 1,12-100 Szczytno; tel. 692-894-540; 662-171-076; opopp-olsztyn@wp.pl
 11. Punkt Poradniczy w Nidzicy - "BERGO sp. z o.o." ul. Kościuszki 30; 13-100 Nidzica, tel. 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 12. Punkt Poradniczy w Kętrzynie - Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 11 pok. 211; 11-400 Kętrzyn, tel. 692-894-540; 662-171-076; opopp-olsztyn@wp.pl

według harmonogramu wskazanego w poniższych tabelach:PORADY I KONTAKTU - KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2014r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg 8.00-17.00

 

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-15.00
Pasłęk 10.00-15.00

 

13.00-18.00 12.00-17.00
Braniewo 10.00-15.00

 

12.00-17.00 9.00-14.00
Tolkmicko

 

11.00-13.30
Olsztyn 10.00-17.00

 

12.00-17.00 13.00-17.00 11.00-18.00 8.00-14.00
Mrągowo 8.00-17.00

 

11.00-17.00PORADY PRAWNE - KWIECIEŃ -GRUDZIEŃ 2014 r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Elbląg 11.00-17.00

 

10.00-16.00 12.00-17.00
Pasłęk

 

8.00-11.00 12.00-15.00
Markusy 8.30-10.30

 

Tolkmicko

 

8.00-12.00
Braniewo

 

12.30-16.00
Olsztyn 10.00-14.00

 

14.00-18.00 15.00-18.00 9.00-12.00
Ostróda

 

12.30-15.30
Kętrzyn 14.00-18.00

 

Mrągowo

 

15.00-18.00
Szczytno

 

17.00-20.00
Nidzica

 

17.00-20.00PORADY PSYCHOLOGICZNE - KWIECIEŃ- GRUDZIEŃ 2014r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg 16.00-18.00

 

14.00-16.00 14.00-16.00 13.00-15.00
Braniewo

 

14.00-16.00
Olsztyn 12.00-15.00

 

15.00-18.00
Mrągowo

 

13.00-16.00
Ostróda

 

13.30-15.30

Osoba ubiegająca się o pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej składa wniosek, który wypełnia specjalista. We wniosku pokrzywdzony wskazuje o jaki rodzaj pomocy się ubiega. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające status osoby pokrzywdzonej (orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie, zaświadczenie o prowadzeniu procedury Niebieska Karta) dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy finansowej (zaświadczenia o dochodach, decyzje o przyznaniu świadczeń lub zasiłków itp.); dokumenty medyczne.

Wniosek wraz z załącznikami rozpatruje Komisja ds. Przyznawania Świadczeń w formie decyzji, o której informuje niezwłocznie pokrzywdzonego.


Informacje są dostępne również pod adresem BIP M-GOPS w Suszu

Wszystkie działania współfinansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji społecznej informuje, że od stycznia 2013 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez Urząd Miasta w Elblągu pn. "Biuro Porad Obywatelskich".
Porady obywatelskie udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, za pośrednictwem poczty e-mail esas_1@wp.pl., lub telefonicznie (55) 642-44-25.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2013 roku kontynuuje realizację projektu Biuro Porad Obywatelskich finansowane przez Urząd Miejski w Elblągu.
Porady obywatelskie udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101, za pośrednictwem poczty e-mail esas_1@wp.pl. lub telefonicznie (55) 642-44-25.
Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

 „LEX” • Rekomendujemy System Informacji Prawnej LEX wydawany przez Wolters Kluwer Polska
 • Naszą działalność wspiera System Informacji Prawnej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska
 • Korzystamy z Systemu Informacji Prawnej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska


 • Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy