ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-25-44-04

Jako wydzielona jednostka Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, dział prawny zrzesza prawników - 
specjalistów szerokiej gamy dziedzin prawa, wieloletnich praktyków, jak również trenerów i wykładowców.
Współpraca z wyżej wymienionymi odbywa się na zasadzie stałej współpracy, bądź jednorazowych zleceń.
Dział prawny świadczy usługi prawne związane z działalnością statutową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sprawach, które swoimi stanami faktycznymi wyczerpują 
statutowe możliwości Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w szczególności poprzez:
- sporządzanie dokumentacji, pism procesowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego,
- sporządzanie opinii prawnych oraz interpretowanie zapisów umów cywilnoprawnych,
- reprezentowanie stron w sprawach przed organami sądowymi, administracyjnymi jak również organami postępowania egzekucyjnego,
- wszczynanie na rzecz obywateli postępowań w zakresie umożliwionym przez właściwe przepisy prawa, 
- przyłączanie się do postępowań już wszczętych po stronie podmiotów potrzebujących udziału organizacji społecznej w celu 
 ochrony praw i obowiązków, 
- prowadzenie szkoleń tematycznych z zakresu przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, gospodarczego jak również 
 z zakresu szeroko pojętego postępowania mediacyjnego, oraz innych wynikających z bieżących potrzeb rynku,
-	prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie wyżej wymienionym.

W szczególności dział prawny Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej świadczy następujące usługi:
-	pomoc obywatelom w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanych jak również niedopuszczenie do nadużycia prawa 
  i pogwałcenia zasad współżycia społecznego. Powyższe cele będą realizowane poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli 
	w sprawach o roszczenia alimentacyjne do postępowań w każdym ich stadium,
-	ochrona praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców stosujących w umowach niedozwolone 
  klauzule umowne, określonych w przepisach kodeksu cywilnego, oraz bezpodstawnie nieuznających reklamacji konsumenckich poprzez 
	wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o ochronę praw konsumentów, jak również przystępowanie w sprawach o ochronę 
	praw konsumentów do postępowań w każdym ich stadium
-	pomoc osobom zainteresowanym w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz występowanie za zgodą powoda do postępowań w sprawach 
  z tego zakresu
-	pomoc i współpraca z zainteresowanymi osobami odnośnie stosunków w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
  znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych poprzez przystępowanie do postępowań z zakresu ochrony 
	własności przemysłowej w każdym ich stadium za zgodą powoda, 
-	pomoc obywatelom w sprawach w których naruszono zasadę równości oraz dyskryminacji wymienioną w konstytucji bezpodstawnym, 
  bezpośrednim lub pośrednim zróżnicowaniem praw i obowiązków, poprzez wytaczanie powództw na rzecz obywateli na ich rzecz, 
	jak również przystępowanie do tych postępowań na każdym ich etapie za zgodą powoda,
-	pomoc obywatelom - ofiarom przestępstw, ich rodzinom, jak również spadkobiercom ofiar w dochodzeniu naprawienia szkody wyrządzonej
  czynem niedozwolonym, które stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym , jak również krzywd 
	moralnych poprzez wytaczanie powództw za zgodą obywateli w tych sprawach oraz przystępowania za zgodą powoda do tych postępowań, 
-	pomoc obywatelom - pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych poprzez powodowanie wszczęcia 
  postępowań na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych,
-	pomoc w sprawach wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zaspokajania osobistych potrzeb mieszkaniowych 
  najemcy i osób bliskich, gdy wynajmującym jest przedsiębiorca; prowadzący działalność w zakresie najmu lokali,
-	pomoc i reprezentowanie stron postępowania administracyjnego w sprawach o takim charakterze w szczególności poprzez reprezentowanie
  stron oraz bieżące doradztwo prawne.  

Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy