ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-285-44-04


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012


1. Przychody ogółem: 228.937,29 zł (bez odsetek)
a) dotacje: 227.977,29 zł
b) odsetki bankowe: 8,34 zł
c) składki członkowskie: 960,00 zł

Wydatki (w zł)
Koszty statutowe /realizowanych projektów
 1. Koszty Zarządu: 1.164,55 zł
 2. Wkład własny do Rity: 121,70 zł
 3. Koszty darowizn: 17.342,49 zł
 4. Koszty PFRON: 24.960,75 zł
 5. Koszty nawiązek: 13.930 zł
 6. Koszty szkoleń mediatorów: 11.489,96 zł
 7. Koszty reprezentacji w Sądzie: 400,00 zł
 8. Fundacja Edukacja dla Demokracji - Rita "Rosyjscy Mediatorzy": 39.164,00 zł
 9. Koszty pism: 955,00 zł
 10. Koszty PUP: 20.151,40 zł
 11. Koszty Ministerstwa Sprawiedliwości: 5.961,82 zł
 12. Koszty mediacji: 7.564,57 zł
 13. Koszty Ministerstwa Sprawiedliwości: 40.000,00 zł
 14. Koszty Magnus: 3.599,68 zł
 15. Koszty Ministerstwa Sprawiedliwości - "Grupy Wsparcia": 30.953,93 zł
 16. Koszty Urzędu Miasta w Elblągu - "Biuro Porad Obywatelskich": 5.000,00 zł
RAZEM: 222.759,85 zł


Koszty administracyjne (w tym również administracja realizowanych projektów):
 1. usługi obce (usługi pocztowe, bankowe, telefon, prowizje bankowe, usługi transportowe): 607,56 zł
 2. podatki i opłaty: 133,94 zł
 3. Pozostałe(art. spożywcze, delegacje, koszty przejazdów): 347,83 zł
 4. Pozostałe koszty operacyjne: 6.825,00 zł

Źródła Finansowania (w zł)
 1. Nawiązki: 13.930,00 zł
 2. PUP w Elblągu: 14.832,85 zł
 3. Ministerstwo Sprawiedliwości: 76.102,87 zł
 4. Urząd Miejski w E-gu: 5.000,00 zł
 5. Centrum Wolontariatu w E-gu: 150,00 zł
 6. PFRON: 23.991,88 zł
 7. Składki: 960,00 zł
 8. Przychody odpłatne: mediacje osoby fizyczne: 4.525,00 zł
 9. Sporządzenie pism: 955,00 zł
 10. Przychody ze szkoleń: 9.850,00 zł
 11. Reprezentacja w Sadzie: 1.500,00 zł
 12. Opłata kancelaryjna za mediację: 1.495,00 zł
 13. Darowizny: 25.935,00 zł
 14. Obsługa prawna jednostek "MAGNUS": 3.600,00 zł
 15. Mediacje (Sądy, Prokuratura): 6.570,69 zł
 16. Fundacja Edukacja dla Demokracji - Rita "Rosyjscy Mediatorzy": 39.164,00 zł
 17. Pozostałe: 375,00 zł
RAZEM: 228.937,29 zł


Informacja Dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 r


Zarząd Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17/101; przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszego kontynuowania działalności ponieważ nie występują okoliczności zagrażające jej kontynuacji.
Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości przyjmując następujące zasady:
 1. aktywa i pasywa na dzień bilansowy sprawdzane drogą inwentaryzacji potwierdzeń sald i innymi analizami poprawności księgowań
 2. przychody z działalności statutowej na koniec roku 228.937,29 zł
 3. poniesione koszty 222.759,85 zł
 4. wynik finansowy 6.185,78 zł
Przyjęte zasady rachunkowości grupowania operacji gospodarczych na kontach oraz wycena aktywów i pasywów pozwala na prawidłowe przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej centrum.

Elbląg 31.03.2013 r.

Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy